Imagen de cabecera noticias

Reforma model cotització autònoms: l’abast i els detalls

23 gener 2023
Alcance y detalle de la Reforma del modelo de cotización de los autónomos

El model nou de cotització dels autònoms, dissenyat pel Reial decret llei 13/2022 (i el Reial decret 504/2022, que regula els aspectes formals de la reforma), transforma el sistema de lliure elecció per part del cotitzador (amb independència dels ingressos i els rendiments de l’activitat econòmica) en un sistema en què els rendiments nets marquen el nivell de cotització i, per tant, les quotes que s’han d’abonar.

Les novetats que introdueix el model nou de cotització es poden agrupar en dues grans categories:

• Model de cotització. El model nou de cotització s’estructura sobre la base de les premisses següents:

 • Entrada en vigor. El model va entrar en vigor l’1 de gener de 2023. Inicialment s’han publicat les bases de cotització per als anys 2023, 2024 i 2025.
 • Termini de desplegament. La implantació del sistema s’ha programat per executar-la en 9 anys (entre el 2023 i el 2032). Es presenta un sistema que va modificant de manera progressiva les bases de cotització amb la finalitat d’assolir l’objectiu buscat al final de cada període (cada 3 anys se n’ha de revisar el funcionament i el resultat econòmic). A partir d’aquell moment, es preveu aprovar les bases a través dels pressupostos generals de l’Estat.
 • Taules, trams i bases de cotització. Es cotitza en funció dels rendiments nets anuals. Així, s’estableixen 2 taules (una de reduïda –per als ingressos inferiors al salari mínim interprofessional– i una altra de general) i 15 trams, per a cadascun dels quals s’indica una base mínima i una base màxima. Desapareix, en conseqüència, la forquilla única (entre una base mínima i una base màxima), com també el límit que es mantenia per evitar que els autònoms de més de 47 anys incrementessin la base de cotització amb la finalitat de “comprar la prestació de jubilació”.
 • Casos especials de cotització. Es reconeixen singularitats per als supòsits següents:
 1. Familiars col·laboradors. Per als treballadors empleats per un autònom familiar (convivents fins al 2n grau) s’estableix una base mínima en qualsevol dels supòsits de 1.000 euros mensuals.
 2. Autònoms societaris. Per als socis amb control efectiu i els administradors societaris s’estableix una base mínima en qualsevol dels supòsits de 1.000 euros mensuals.
 3. Autònoms nous. Per als autònoms nous es modifica la quota reduïda, que passa a ser de 80 euros mensuals durant 12 mesos, prorrogables fins a 24 mesos si els rendiments nets del primer exercici no assoleixen el salari mínim interprofessional. La tarifa plana reconeguda abans de l’1 de gener de 2023 (60 euros mensuals) es manté fins que transcorri el període de durada establert.
 4. Autònoms beneficiaris de la prestació per a la cura de menors. Les persones autònomes beneficiàries de la prestació per a la cura de menors que tinguin càncer o una altra malaltia greu tenen dret a una bonificació del 75 % de la quota per contingències comunes.

Quota de cotització. El càlcul de la quota de cotització requereix en el model nou el procés següent:

 • Determinació dels rendiments nets. L’autònom ha de comunicar (a través del portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Import@ss) la previsió de rendiments nets al començament de l’any o en el moment de l’alta (es pot romandre en la base si el desembre de 2022 es cotitzava per una base superior a la previsió de rendiments per a l’any 2023). Els rendiments nets es calculen en funció del règim de determinació de rendes pel qual tributi l’autònom en l’IRPF (si ho fa pel règim d’estimació directa, s’han de deduir dels ingressos totes les despeses, i si tributa pel règim d’estimació objectiva, pel mòdul que li sigui aplicable). A aquesta quantitat se li aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7 % (que és del 3 % per al cas dels autònoms societaris).
 • Elecció de la base de cotització. L’autònom tria la base (entre una mínima i una màxima) en funció del tram que correspon als rendiments nets mensuals anuals. En conseqüència, hi continuen havent diferències medul·lars amb el Règim General de la Seguretat Social (treballadors per compte d’altri), en què es cotitza sobre la base dels rendiments obtinguts (sense possibilitat de bascular entre una base mínima i una base màxima).
 • Canvi de la base de cotització. Cada 2 mesos, l’autònom (fins a 6 vegades a l’any) pot modificar la quota per ajustar-la als rendiments que vagi obtenint. S’ha de comunicar a través del portal de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Import@ss.
 • Regularització de la quota de cotització. Per defecte, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha de cobrar les quotes sobre la mateixa base anterior a l’1 de gener de 2023 si l’autònom no comunica una base diferent abans del 28 de febrer de 2023. Quan l’AEAT (o les hisendes locals) disposi de les dades de l’any, la Seguretat Social ha de regularitzar les quotes segons els rendiments nets obtinguts finalment, i cobrar o tornar la diferència respecte al que s’hagi abonat, si escau. La regularització pot generar dos supòsits:
 1. Cotització inferior als ingressos. L’autònom ha d’ingressar la diferència (fins a l’últim dia del mes següent a aquell en què es notifiqui el resultat de la regularització).
 2. Cotització superior als ingressos. La Tresoreria General de la Seguretat ha de fer la devolució d’ofici de la quota (abans del 30 d’abril de l’exercici següent).

En conseqüència, alguns representants del col·lectiu com la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), tot i acceptar el canvi a un model basat en els rendiments nets (pel qual paguen més els qui guanyen més), opinen que encara hi ha algunes injustícies en el sistema, com ara la desigualtat entre activitats (estimació directa i estimació objectiva) derivada de la capacitat de deduir o no algunes despeses fiscalment, que fa que amb el mateix resultat la contribució tant davant la Hisenda pública com davant la Seguretat Social pugui ser molt diferent.

Noticias Relacionadas

3 maig 2024
L’any 2023 concloïa amb el debat sobre si l’economia aconseguiria un aterratge suau, o si, per contra, començaria un període de recessió econòmica.
3 maig 2024
Tradicionalment, amb caràcter general, s’ha considerat que la continuïtat de les empreses quedava garantida amb la contractació d’assegurances de danys propis i de responsabilitat…
17 abril 2024
Malgrat que normalment els autònoms “creuen” que no tenen accidents o malalties que els impedeixin complir els seus compromisos en l’activitat econòmica, les estadístiques de la…