Imagen de cabecera noticias

Protecció Continuïtat D’empreses per Pèrdua D’empleats Clau

13 juliol 2021
Protecció Continuïtat D’empreses

El desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat empresarial requereix comptar amb persones, béns i patrimoni suficients per a la consecució dels objectius estratègics definits.

A les empreses, les persones són normalment el seu “actiu principal”, com també l’element que permet en primera instància disposar d’una proposta de valor diferencial en un mercat tan competitiu com l’actual.

La protecció de l’empresa enfront dels riscos relacionats amb les persones, que poden suposar la seva pèrdua o limitació de la continuïtat, ha de constituir un eix estratègic que permeti estar en tot moment en disposició de poder oferir el nivell de confiança requerit pels seus grups d’interès.

En gran part de les empreses ens podem trobar amb un o diversos col·laboradors que siguin clau o determinants en el desenvolupament de la seva activitat, la qual cosa suposa nivells de vulnerabilitat poc aconsellables.

Les empreses s’han de protegir de la pèrdua (per defunció o incapacitat permanent) d’aquestes figures a través d’una estructura de protecció que permeti garantir la continuïtat de l’activitat o, en el pitjor dels escenaris, disposar de recursos suficients per a la seva liquidació. En conseqüència, en aquests casos hi ha tres preguntes que ens podem fer:

• Existeix el risc de tancament o liquidació de l’empresa?, coneix l’empresa el seu valor liquidatiu?, disposa d’actius o passius ocults?
• Es podria enfrontar l’empresa a un escenari de pèrdua d’ingressos?, un percentatge sobre vendes?, durant quant temps?
• L’empresa tindria sobrecostos de substitució?, es produiria un “gap salarial”?, es generarien despeses associades a la substitució, com poden ser les de reclutament, formació i integració?

La valoració del risc de pèrdua d’empleats clau és una de les aportacions principals que li pot oferir un distribuïdor professional al seu client, per tal que pugui, en aquell moment, decidir-se, d’entre les alternatives de control existents, per la que millor s’ajusti a les seves capacitats i possibilitats.  

Per fer-ho, una assegurança de vida es configura, d’entre els instruments disponibles, com el més eficient per la seva naturalesa finalista (existeix exclusivament per a aquest cas).

Noticias Relacionadas

26 setembre 2022
A Espanya hi ha més de 3,3 milions d’empreses, més de dos milions i mig de les quals són microempreses (fins a 9 assalariats).
31 agost 2022
El teixit empresarial espanyol es caracteritza per estar integrat per empreses de dimensió reduïda (el 97 % facturen menys de 2 milions d’euros i el 95 % tenen menys de 9…
8 agost 2022
L’augment de l’esperança de vida en una societat, si bé és una gran notícia que reflecteix el desenvolupament que ha assolit, també comporta una sèrie de riscos, entre els quals de